New Music: SK Shlomo

Tremendously catchy synth pop.

SK Shlomo